O systemie

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych, to z pewnością kluczowe cechy, którymi powinno charakteryzować się oprogramowanie do obsługi ewidencji ludności. Program Ewidencja Ludności i Wybory, obok spełniania tych wymogów zapewnia dodatkowo użytkownikowi najwyższy komfort pracy, integrację z innymi programami oraz możliwość obsługi ewidencji ludności i wyborów z poziomu jednego systemu. Oznacza to więc spełnienie wszystkich wymagań formalnych, dużą funkcjonalność oraz oszczędność środków przeznaczonych na zakup i obsługę oprogramowania.

Moduły Systemu

 • Ewidencja Ludności – zgodnie ze świadectwem homologacji wystawionym przez Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, moduł realizuje w pełni funkcje w zakresie ustalonym dla Lokalnych Banków Danych ewidencji ludności. Dzięki przyjaznemu, intuicyjnemu interfejsowi, który pozwala na szybki dostęp do pożądanych funkcji programu użytkownik jest w stanie przeprowadzić wymagane operacje w szybki i niezawodny sposób.
  Dowiedz się więcej
 • Wybory – pełna obsługa Rejestru Wyborców, obwodów głosowania i wydawanych zaświadczeń oraz fakt, że moduł Wybory jest integralną częścią całego Systemu, gwarantują poprawność i niezawodność prac związanych z obsługą głosowania. Dzięki integracji modułów urząd nie ponosi również niepotrzebnych kosztów utrzymania dwóch programów.
  Dowiedz się więcej

Świadectwo Homologacji

Galeria

Kontakt

Skontaktuj się z działem handlowym w celu uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej lub umówienia się na prezentację.

program:
Ewidencja Ludności i Wybory
 Security code

Ewidencja Ludności

Praca w części dotyczącej ewidencji ludności odbywa się w ramach wyraźnie wyodrębnionych modułów,
do których należą:

Ewidencja Ruchu Ludności

- to podstawowy moduł programu, którego zadaniem jest kompleksowa obsługa ewidencji. Moduł dzieli się na kartoteki obejmujące swoim zakresem:

 • rejestrację urodzeń.
 • obsługę meldunków.
 • zmiany stanu cywilnego.
 • rejestr dokumentów tożsamości.
 • różne funkcje, jak zmiany nazwiska, obywatelstwa, numeru PESEL itd.

Komunikacja

– to moduł do utrzymywania łączności informatycznej z systemami wyższego poziomu (Terenowym Bankiem Danych lub Wojewódzkim Bankiem Danych) oraz z systemem centralnym (rejestr PESEL i Centralny Bank Danych). Informacje są transmitowane zgodnie z określonymi standardami i wymogami homologacyjnymi. Moduł odpowiada za tworzenie paczek aktualizacyjnych oraz dwukierunkową komunikację między gminą a rejestrami nadrzędnymi.

Raporty

- moduł jest przeznaczony do sporządzania okresowych sprawozdań z przetwarzania informacji w systemie. Raporty są generowane w oparciu o parametry wskazane przez użytkownika. Wynikiem są zestawienia dotyczące urodzeń, zmian stanu cywilnego, meldunków itd. Typowe raporty to:

 • zestawienia zbiorcze i jednostkowe dotyczące mieszkańców gminy, według płci, wieku, stanu cywilnego itd.
 • listy poborowych i zawiadomienie dla WKU o zmianach.
 • zaświadczenia imienne o zameldowaniu, liczbie mieszkańców w danym lokalu.
 • wykazy wydanych dokumentów tożsamości w gminie w różnych układach np. według serii, nazwiska i numeru ewidencyjnego posiadacza.
 • różnorodne formularze (wezwania do urzędu, poświadczenia, zawiadomienia itd.).

Administracja

- moduł administracyjny obsługuje konta użytkowników oraz rozdziela różnego rodzaju uprawnienia do pracy z programem. Zawiera też narzędzia służące do konfigurowania aplikacji, jak i edytowania słowników (np. ulic, miejscowości, imion), które ułatwiają wprowadzanie informacji do rejestrów. Osobne funkcje zabezpieczają obsługiwane dane i umożliwiają wykonywanie kopii bezpieczeństwa.

Wybory i inne spisy

– moduł opisany w części "Wybory".

Wybory

Funkcjonalność modułu "Wybory" zakłada pełną współpracę z częścią Systemu dotyczącą ewidencji ludności, co ma znaczenie w przypadku zmian dokonywanych w trakcie realizacji czynności związanych z prawidłowym przygotowaniem wyborów. Dzięki temu moduł „Wybory” pozwala na szybką oraz weryfikowalną w czasie rzeczywistym obsługę przewidzianych prawem czynności związanych z przygotowaniem i obsługą głosowania. Operacje dokonują się w ramach jasno wyodrębnionych kategorii:

1) Pełna obsługa rejestru wyborców, a w jej ramach:

 • obsługa części A i części B.
 • automatyczna aktualizacja danych na podstawie zmian w ewidencji ludności.
 • rejestracja kart zielonych, niebieskich i różowych.
 • prowadzenie zbioru przejściowego kart dodatkowych.
 • generowanie wydruków prezentujących stan rejestru wyborców (np. z podziałem na obwody lub na części rejestru).

2) Tworzenie podziału terytorialnego:

 • możliwość tworzenia stałych i "zamkniętych" obwodów głosowania.
 • definiowanie kryteriów koniecznych do automatycznego przypisania osób do konkretnego obwodu.
 • automatyczne wykrywanie nakładania się kryteriów zapobiegające przypisaniu osoby do dwóch obwodów.

3) Obsługa wyborów:

 • określanie części rejestru wyborców uwzględnianych podczas generowania spisów wyborców.
 • wydruki spisów wyborców zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • możliwość dopisywania osób do obwodów.
 • możliwość przenoszenia osób między obwodami wraz z umieszczeniem osób na listach dodatkowych z automatycznym określeniem przyczyny skreślenia/dopisania.
 • wydruk spisów dodatkowych uwzględniających zmiany na wniosek wyborców oraz wynikające z aktualizacji rejestru wyborców.
 • możliwość drukowania pustych list dla obwodowych komisji wyborczych.

4) Rejestr wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania:

 • obsługa szablonów wydawanych zaświadczeń.
 • Prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń.
 • automatyczne skreślanie osób ze spisów wyborców oraz umieszczenie na spisach dodatkowych z podaniem przyczyny skreślenia.

Korzyści

 • Intuicyjność - praca w systemie odbywa się z wykorzystaniem przygotowanych kreatorów, które prowadzą użytkownika „krok po kroku”, przy wykonywaniu określonych czynności. Kreatory czuwają zarówno nad poprawnością, jak i kompletnością wprowadzonych danych. Zastosowanie tego rodzaju mechanizmu jest niezmiernie istotne, szczególnie wtedy, gdy operacje wykonywane są w obecności klienta, a więc w sytuacji, gdy decydujące znaczenie ma szybkość i łatwość weryfikacji informacji.
 • Integracja – system pozwala na automatyczną wymianę danych z innymi wykorzystywanymi w urzędzie aplikacjami, na przykład: Podatki i Opłaty Lokalne, Ewidencja Działalności Gospodarczej, oprogramowanie USC.
 • Przejrzystość - użytkownik uzyskuje łatwy dostęp do pożądanych funkcji systemu, zgrupowanych w wyraźnie wyodrębnionych kategoriach, takich jak: ewidencja ruchu ludności, komunikacja, raporty, administracja.
 • Wielozadaniowość – w ramach jednego systemu realizowane są zadania związane z obsługą ewidencji ludności oraz wyborów. Pozwala to z jednej strony na stałą weryfikację aktualności wprowadzonych danych oraz oszczędność.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij