O systemie

Zapewnienie klientom Nowoczesnego Urzędu nieograniczonego dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną jest obecnie jednym z kluczowych zadań polskiej administracji. Uznanie zasady, że dokument przesłany do urzędu drogą elektroniczną i opatrzony podpisem elektronicznym jest podstawą do wszczęcia procedury administracyjnej i wydania wiążącej decyzji na podstawie złożonego wniosku, wymaga zastosowania bezpiecznego, zgodnego z prawem i technologicznie zaawansowanego rozwiązania w zakresie elektronicznej komunikacji na linii klient <-> instytucja publiczna. Takim rozwiązaniem jest System Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Moduły Systemu

System Elektronicznej Skrzynki Podawczej składa się z czterech powiązanych ze sobą modułów:

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza [ESP] – według definicji prawnej stanowi dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Nasze rozwiązanie zapewnia spełnienie tych wymogów bez ponoszenia przez urząd nakładów na zakup i utrzymanie kosztownej infrastruktury.
 • Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta [EBOI] – jest wizualną reprezentacją ESP w Internecie. To za pośrednictwem EBOI klient uzyskuje możliwość elektronicznego załatwiania spraw w urzędzie, śledzenia toku toczącego się postępowania, przeglądania oraz pobierania wydanych elektronicznych decyzji.
 • Elektroniczna Wnioski – najwygodniejsza, zarówno z punktu widzenia klienta, jak również operatora dokumentów w urzędzie, forma komunikacji elektronicznej. Wypełnienie, podpisanie i przesłanie elektronicznego wniosku umieszczonego w EBOI odbywa się w prosty i komfortowy sposób. Jednocześnie Administrator po stronie urzędu uzyskuje ogromne możliwości związane z zarządzaniem formularzami wniosków.
 • Narzędzia do podpisywania i weryfikacji złożonych podpisów [CryptoVerifier] – możliwość weryfikacji podpisów elektronicznych złożonych z użyciem certyfikatów pochodzących od różnych wystawców jest rozwiązaniem unikalnym.

Zastosowania

System Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest nieodzowny wszędzie tam, gdzie:

 • Istnieje potrzeba zapewnienia gwarancji zabezpieczenia danych osobowych w komunikacji elektronicznej,
 • Zachodzi konieczność przesyłania dokumentów w określonym standardzie (struktura dokumentu)
 • Konieczne jest wygenerowanie automatycznego potwierdzenia dostarczenia informacji (Urzędowe Poświadczenie Odbioru, HSM),
 • Konieczna jest niezawodna identyfikacja adresata przesyłanych treści [CryptoVerifier],
 • Konieczna jest identyfikacja czasu dostarczenia określonych informacji,
 • Konieczne jest usystematyzowane gromadzenie przesyłanych informacji i dokumentów,
 • Istnieje potrzeba zachowania poufności przesyłanych treści.

Spełnienie tych warunków jest nieodzowne w komunikacji zachodzącej na linii klient <-> instytucja publiczna. Oferowany przez nas produkt spełnia te warunki.

Kontakt

Skontaktuj się z działem handlowym w celu uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej lub umówienia się na prezentację.

program:
System Elektronicznej Skrzynki Podawczej
 Security code

ESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza przyjmuje dokumenty 24h/365 dni. Należy ją interpretować jako pewne, potwierdzone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, dostarczenie dokumentów. Stosowane przez urząd rozwiązanie musi więc gwarantować, że w przypadku wystąpienia kwestii spornych możliwe będzie zweryfikowanie, czy dostarczenie dokumentu elektronicznego podpisanego przez określonego nadawcę, w określonym czasie, odbyło się prawidłowo. Usługa świadczona na rzecz naszych klientów cechuje się pełną zgodnością z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. Nr 200, poz. 1651), co stanowi gwarancję spełnienia wszystkich wymogów związanych z bezpieczną i prawnie uwierzytelnioną komunikacją elektroniczną.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) to dane elektroniczne dołączone do dokumentu elektronicznego doręczonego podmiotowi publicznemu lub połączone z tym dokumentem w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana dokonana w tym dokumencie jest rozpoznawalna, określające:

 • Pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny,
 • Datę i czas doręczenia dokumentu elektronicznego rozumiane jako data i czas wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego,
 • Datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia OdbioruHardware Security Module [HSM] umożliwia realizację operacji kryptograficznych w urządzeniu chronionym mechanizmami kontroli dostępu. Urządzenia tego rodzaju wykorzystywane są powszechnie, od końca lat osiemdziesiątych, przez wojsko, banki i inne instytucje, w których gromadzenie i przesyłanie danych wymaga najwyższego poziomu zabezpieczeń. W ESP HSM wykorzystywany jest do generowania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Sputnik Software wykorzystuje sprzętowy moduł bezpieczeństwa skonfigurowany w sposób umożliwiający świadczenie usługi dla klientów. Koncepcja ta eliminuje konieczność zakupu przez urząd drogiego urządzenia oraz jego konfiguracji. Dla klientów, którzy zdecydują się na zakup własnego urządzenia oferujemy sprzęt renomowanego producenta, firmy SafeNet. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą w zakresie modułów HSM na www.sputniksoftware.com

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta jest swoistym oknem urzędu na świat. Za pośrednictwem EBOI zachodzi proces dwukierunkowej komunikacji na linii klient <-> instytucja publiczna. Tutaj są również gromadzone informacje o stanie załatwianych spraw. EBOI można więc zdefiniować jako wizualną prezentację Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w pełni korespondującą z wizerunkiem jednostki prezentowanym w Biuletynie Informacji Publicznej i Portalu Internetowym.

EBOI, z punktu widzenia klienta posiadającego swoje konto, pozwala na:

 • Złożenie wniosku elektronicznego o załatwienie określonej sprawy, przy wykorzystaniu dostępnej bazy wniosków,
 • Przesłanie dokumentów w różnych formatach plików, na przykład: doc, PDF, JPG,
 • Śledzenie toku postępowania w związku z zarejestrowaną sprawą, od momentu złożenia pisma do momentu otrzymania decyzji,
 • Przeglądanie oraz pobieranie elektronicznych decyzji.

EBOI, z punktu widzenia administratora Nowoczesnego Urzędu, umożliwia:

 • Publikację wniosków elektronicznych do załatwiania spraw w urzędzie,
 • Określenie formatu dokumentów przyjmowanych elektronicznie,
 • Udostępnianie (również z poziomu Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON) informacji o stanie załatwianych spraw i terminach ich załatwienia,
 • Przesłanie do klienta podpisanego „elektronicznego awizo” oraz wydanie elektronicznej decyzji.

Elektroniczne Wnioski

Elektroniczne Wnioski są najszybszą i najwygodniejszą formą komunikacji z instytucjami świadczącymi usługi publiczne drogą elektroniczną. Najważniejszą zaletą Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej, z punktu widzenia wykorzystania elektronicznych wniosków, jest możliwość ich tworzenia, modyfikacji i publikowania przez administratora urzędu.

Rozwiązaniem umożliwiającym definiowanie struktury i publikowanie własnych wniosków elektronicznych jest Microsoft InfoPath, który jest częścią pakietu MS Office Pro Plus 2007.

Kluczowe cechy elektronicznych wniosków w Systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

 • Administrator systemu uzyskuje możliwość konfiguracji dowolnej ilości elektronicznych wniosków oraz ich samodzielnego publikowania w EBOI,
 • Z opublikowanego w jednym egzemplarzu wniosku elektronicznego może korzystać jednocześnie i z dowolnego miejsca na świecie, nielimitowana liczba osób,
 • Wnioski elektroniczne podpisane certyfikatem kwalifikowanym traktowane są równorzędnie z dokumentami podpisanymi odręcznie,
 • Możliwości wprowadzenia mechanizmów kontrolnych oraz reguł walidacyjnych pozwalają na uniknięcie błędów w wypełnianiu wniosków, a także pozwalają na automatyczne wypełnienie pól powtarzalnych.

CryptoVerifier

Obecnie na polskim rynku funkcjonuje kilka autoryzowanych centrów uprawnionych do wydawania certyfikatów kwalifikowanych. W związku z brakiem ustandaryzowanego oprogramowania stosowanego do podpisywania dokumentów, weryfikacja podpisu bywa czasochłonna i niewygodna z punktu widzenia urzędu przyjmującego elektroniczną korespondencję. CryptoVerifier jest unikalnym, autorskim rozwiązaniem firmy Sputnik Software stanowiącym część Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Służy on do sprawdzania poprawności i ważności złożonego podpisu elektronicznego, wypełniając definicję oprogramowania weryfikującego w świetle zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U. 2002, Nr 128, poz. 1094). CryptoVerifier samodzielnie pobiera oraz sprawdza listy CRL opublikowane przez dowolną liczbę zdefiniowanych wystawców, informując użytkownika o statusie podpisu.
Model Komunikacji

Biorąc pod uwagę opisane wcześniej rozwiązania, scenariusze komunikacji klienta z Urzędem za pomocą Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej przedstawiają się następująco:

Krok 1

Klient ma do wyboru cztery drogi zainicjowania procesu komunikacji: złożenie podpisanego dokumentu za pomocą poczty elektronicznej na adres ESP Urzędu; wypełnienie i podpisanie elektronicznego wniosku na stronie EBOI; upload pliku przez www; dostarczenie pliku z elektronicznym wnioskiem do Urzędu.

Krok 2

Zostaje wygenerowane automatyczne urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu. Jest ono generowane tylko wtedy, gdy dokument nadawcy zawiera chociaż jeden podpis dokonany certyfikatem wydanym przez kwalifikowane centrum certyfikacji lub certyfikatem wydanym przez Urząd. Wygenerowane poświadczenie jest przesyłane do adresata oraz udostępnione przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą z instrukcją, w jaki sposób można je zweryfikować.

Krok 3

Dokument zostaje zarchiwizowany w bezpiecznym archiwum dokumentów. Następnie zostaje automatycznie przesłany do systemu informatycznego urzędu (na przykład do Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON), gdzie ma miejsce wszczęcie i prowadzenie sprawy.

Krok 4

W systemie informatycznym urzędnik ma możliwość przeglądania oraz zarządzania wniesionymi wnioskami. Wszelkie informacje wprowadzone do Elektronicznego Obiegu Dokumentów są automatycznie wysyłane do EBOI, gdzie klient ma możliwość sprawdzenia statusu swojej sprawy.

Krok 5

W momencie wydania decyzji, jest ona umieszczana do pobrania na stronie EBOI, a do klienta zostaje wysłane „elektroniczne awizo” (informujące go o fakcie wydania decyzji i możliwości jej odebrania). Klient, po podpisaniu poświadczenia odbioru decyzji, jest w stanie pobrać wiążące rozstrzygnięcie dotyczące wniesionej sprawy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij